วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย(เทศน์ ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-เทศน์การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
600408_04_เทศน์การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย.mp3