วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๖๐)

๑๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ
601012_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ.mp3