วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล
601006_01_ปกิณกะธรรมถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิใช่ตัวบุคคล.mp3