วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601022_03_เทศน์ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3