วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล
601029_04_ปกิณกะธรรมเจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล.mp3