วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
601022_07_กรรมฐานถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3