วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔ (ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
601007_08_ปกิณกะธรรมสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท๔.mp3