วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน(กรรมฐาน ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
600710_04_กรรมฐานการรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน.mp3