วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
600709_06_ปกิณกะธรรมไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3