วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การตั้งสัจจะในการอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๐)

๑๔ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งสัจจะในการอธิษฐาน
600714_02_ปกิณกะธรรมการตั้งสัจจะในการอธิษฐาน.mp3