วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล(เทศน์ ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-เทศน์ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
600702_03_เทศน์ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล.mp3