วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
600722_03_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์.mp3