วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล
600728_03_เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล.mp3