วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
600708_04_ปกิณกะธรรมศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล.mp3