วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การมีจิตจดจ่อในทาน ศีล ภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การมีจิตจดจ่อในทาน ศีล ภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
591224_03_เทศน์การมีจิตจดจ่อในทานศีลภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3