วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดเนินศิลาเพชร(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๙)

๑๒ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดเนินศิลาเพชร
591212_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดเนินศิลาเพชร.mp3