วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๙)

๑๒ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง
591212_04_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง.mp3