วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-เทศน์พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
591231_03_เทศน์พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3