วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตั้งใจถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนา
591231_07_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนา.mp3