วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
591208_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3