วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์ของพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๕๙)

๒๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ของพระโสดาบัน
591223_02_ปกิณกะธรรมอารมณ์ของพระโสดาบัน.mp3