วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย บุญที่เคยทำไว้จะให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย บุญที่เคยทำไว้จะให้ผล
591217_06_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยบุญที่เคยทำไว้จะให้ผล.mp3