วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ
591207_03_เทศน์ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ.mp3