วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระ จึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระ จึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้
591209_05_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้.mp3