วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขันธ์ ๕ เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์(เทศน์ ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์
591225_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์.mp3