วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
591203_07_ปกิณกะธรรมสาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3