วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๑ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591211_08_พระเมตตาพร.mp3