วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา(เทศน์ ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
591204_04_เทศน์ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา.mp3