วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การละนิวรณ์ของพระอริยะ(กรรมฐาน ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการละนิวรณ์ของพระอริยะ
591225_05_กรรมฐานการละนิวรณ์ของพระอริยะ.mp3