วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
591210_03_เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3