วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีตามความตั้งใจปรารถนา มิใช่ด้วยตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีตามความตั้งใจปรารถนา มิใช่ด้วยตัณหา
591210_08_ปกิณกะธรรมทำความดีตามความตั้งใจปรารถนามิใช่ด้วยตัณหา.mp3