วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุกข์เกิดจากตัณหา มีแต่พระนิพพานที่พ้นจากทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๕๙)

๑๖ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากตัณหา มีแต่พระนิพพานที่พ้นจากทุกข์ได้
591216_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากตัณหามีแต่พระนิพพานที่พ้นจากทุกข์ได้.mp3